Gå på Romateatern med GEAB 11 juli

Passa på att se sommarens föreställning för 349:- 
(ord. pris 425:-) per biljett.
Boka dina biljetter per telefon: 0498-28 50 20,
vardagar mellan kl 8:30-16:00.

Pressmeddelande: GEAB fortsätter att investera på Gotland

GEAB‐koncernen fortsätter sin höga investeringstakt på Gotland. Det framgår av de bokslut som fastställdes på årsstämmor i maj. Under 2017 investerade GEAB 227 miljoner vilket är den högsta
investeringsnivån någonsin på GEAB. Vid årsstämman beslutades att ägarna, Region Gotland och Vattenfall, får en utdelning på 36 Mkr.

Axplock från 2017:

 • GEAB medverkade i Energimyndighetens utredning om hur Gotland ska bli självförsörjande på förnybar energi.
 • GEAB fattade under året beslut om att under 2018 göra all värmeproduktion 100% förnybar.
 • GEABs program för att höja kvaliteten i det gotländska elnätet, som påbörjades 2016, fortsatte under hela 2017. Som en del av detta slutfördes delprojektet att under loppet av två år röja alla ledningsgator.
 • GEAB fattade beslut om att uppföra en ackumulatortank i Visby.
 • GEAB gjorde stora investeringar under året för att förbereda inför elanslutningar av färjetrafiken och försvaret.
 • GEAB sponsrade gotländsk barn‐ och ungdomsidrott och kultur för att göra det möjligt att fler ska kunna utöva idrott och kultur.
 • GEAB gjorde under 2017 det möjligt för de gotländska idrottsklubbarna att öka intäkterna till sin verksamhet genom Idrottsel, ett tillval till elavtalet som ger avkastning till klubbarna.
 • GEAB deltog i forsknings‐ och utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland, vilket avslutades under året.
 • GEAB tog beslut om att alla personbilar som köps till företagets verksamhet skall vara elbilar.
 • GEAB investerade i partikelfilter i en av de större pannorna i fjärrvärmenätet i Visby för att ytterligare förstärka miljöprestanda.
 • GEAB har ökat försäljningen av solceller och på så sätt bidrar till omställningen till förnyelsebarenergi för våra kunder.
 • GEAB utvecklade arbetet med sina ledningssystem och behöll sina certifieringar inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.
 • GEAB fortsatte att installera fiber.

Kundservice utbildning tisdag 17/4

På tisdag 17/4 har Kundservice stängt för utbildning. Vi återkommer på onsdag och svarar som vanligt. Välkomna åter!

Mitt GEAB är stängt för underhåll

Mellan måndag 16/4 kl 15 och tisdag 17/4 kl 17 har vi underhåll av våra systemservrar. Under den tiden kommer det inte vara möjligt att logga in på Mitt GEAB. Kundservice kommer heller inte att ha tillgång till dina kunduppgifter. Skicka gärna din fråga per mail kundtjanst@geab.vattenfall.se så återkommer vi så fort det är möjligt! Skriv gärna ditt telefonnummer dagtid, kundnummer, anläggningsadress eller personnummer så ringer eller mailar vi!

Mikroproduktion kan anslutas i Gotlands Elnät fram till årsskiftet

I den utredning som Energimyndigheten gjort kring Gotlands energiförsörjning har det framkommit flera intressanta och realiserbara lösningar för att kunna ansluta mer förnybar elproduktion i det gotländska elnätet. Gotlands Elnät AB har därför kunnat ta beslut om att alla som vill nu kan ansluta mikroproduktion i Gotlands Elnät fram till årsskiftet 2018-12-31.

 

Pressmeddelande – Påbörjar rekrytering av ny VD

Pressmeddelande från GEAB

Styrelsen i Gotlands Energi AB påbörjar rekrytering av ny VD för GEAB-koncernen

GEABs nuvarande VD Jan Karlsson har ett förordnande som går ut under 2018 och därför påbörjas nu uppdraget att rekrytera ny VD till Gotlands Energi.

– Jan har genom sin mångåriga erfarenhet inom energibranschen lett utvecklingsarbetet av GEAB med att ytterligare förbättra tillgängligheten och säkerställa god service till våra kunder. Att rekrytera VD är en omfattande process varför vill vi starta upp arbetet inom kort och Jan kommer fortsätta med sitt uppdrag att leda GEAB till dess att ny VD är på plats, säger Jenny Larsson styrelseordförande.

– Jag är stolt över att vara en del av GEAB och tillsammans med medarbetarna driva omfattande investerings- och underhållsprogram inom både elnät och fjärrvärme vilket är viktigt för ett hållbart energisystem på Gotland, säger Jan Karlsson.

– Vi har även förbättrat den dialog vi har med våra kunder och bidragit till att var dag ska fungera. Detta har vi gjort genom att systematiskt arbeta med att förbättra processer och vårt arbetssätt. Jag ser fram emot att få välkomna en ny VD till GEAB som kan fortsätta vidareutveckla detta fantastiska bolag vidare, fortsätter Jan Karlsson.

Jan Karlsson tillträdde som tillförordnad VD för GEAB-koncernen 1 juli 2015 och som ordinarie VD den 1 januari 2016.

Fel kundnummer på brev om avtal

Har du fått brev med uppmaning om att teckna nytt elavtal i dagarna? Tyvärr är fel kundnummer angivet på breven. Ditt riktiga kundnummer hittar du på fakturan eller kontakta Kundservice så hjälper vi dig telefon 0498-28 50 20.

Vid årsskiftet faktureras energiskatten från elnät

Vid årsskiftet debiteras energiskatten på elnätsfakturan istället för som idag, på elhandelsfakturan

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Förändringen betyder att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Den innebär också att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen.

Du som konsument – se till att jämföra rätt uppgifter

För dig som konsument innebär ändringen att kostnaden för själva elen du förbrukar kommer att sjunka medan kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh. Dock kommer den sammanlagda elkostnaden inte att påverkas av förändringen. 

På Elpriskollen på ei.se visas jämförpriser med energiskatten inkluderad fram till och med sista december. Från och med årsskiftet visar vi jämförpriser utan energiskatt.

Eftersom elhandlare just nu marknadsför elavtal som börjar löpa efter årsskiftet, var uppmärksam på att det kan förekomma jämförpriser utan energiskatt i marknadsföring. För dig som jämför elavtal innan årsskiftet är det därför extra viktigt att jämföra samma sak – det vill säga antingen ett jämförpris med eller utan energiskatten inkluderad.

Tack för MVG i Kundnöjdhet!

Gotlands Energi har för 2017 erhållit Mycket Väl Godkänt i Kundnöjdhet!

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 50-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/- eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex   50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex   >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se