Hållbarhet

Vår miljöpolicy

GEAB är det gotländska energibolaget. Vårt arbete kännetecknas av långsiktighet och ständiga förbättringar som bidrar till positiv affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft för oss och våra kunder.

 • Vi sätter krav och mål för att förebygga och minska vår miljöpåverkan.
 • Vi beaktar miljöaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt i vårt beslutsfattande och i vårt val av leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners.
 • Vi väljer moderna och effektiva tekniska lösningar för att få anläggningar som balanserar miljö och ekonomi.
 • Vi följer gällande lagar, föreskrifter och tillståndsvillkor.

Vår arbetsmiljöpolicy

 • Vi sätter krav och mål för att förebygga olyckor och ohälsa.
 • Vi följer gällande lagar och andra arbetsmiljökrav vi berörs av.
 • Vi håller oss à jour med utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.
 • Vi samverkar och hjälps åt för att skapa en säker, hälsosam och motiverande arbetsmiljö.
 • Inget arbete är så viktigt att det får utföras på ett osäkert sätt. Om en situation inte längre är säker ska varje medarbetare omedelbart avbryta arbetet.

Vår kvalitetspolicy

GEAB är det gotländska energibolaget. Vårt arbete kännetecknas av långsiktighet och ständiga förbättringar som bidrar till positiv affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft för oss och våra kunder.

 • Alla våra åtaganden, allt vårt agerande, våra leveranser och tjänster skall kännetecknas av hög kvalitet, yrkesmässighet.
 • Våra kunder och leverantörer skall uppfatta oss som en mycket bra samarbetspartner som inger förtroende.
 • Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden uppfyller kundens förväntningar och avtalade villkor.
 • Vår ambition är att ständigt förbättra verksamheten genom att ha tydliga och mätbara kvalitetsmål.
 • Vi skall utbilda, informera och stimulera våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i kvalitetsarbetet.
 • Vi skall säkerställa att våra produkter och anläggningar erbjuder bästa möjliga skydd mot skador på människor, djur och egendom och uppfyller alla gällande och tillämpliga lagar, förordningar och normer.